Opony Pełne

More information
Orginalna Maszyna v
Typ zestawu v